Fundacja Talitha Kum

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO” lub ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), informujemy, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja TALITHA KUM z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mokronoska 8, kod pocztowy 52-407, adres e-mail: fundacja@talithakum.com.pl. 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę.
 3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu i na potrzeby realizacji zadań związanych z organizacją Rekolekcji Uzdrowienia Wewnętrznego, a także informowania o działaniach Fundacji TALITHA KUM podjętych w tym zakresie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wnioskiem o usunięcie Pana/Pani danych, które posiada Fundacja TALITHA KUM .
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Rekolekcji Uzdrowienia Wewnętrznego oraz będą przetwarzane po zakończeniu wydarzenia dla celów prawnych, statystycznych, księgowych i archiwalnych. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania usunięcia danych.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów: instytucje współpracujące z Fundacją TALITHA KUM w zakresie organizacji Rekolekcji Uzdrowienia Wewnętrznego.
 8. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz każdy inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który zostanie powołany.
 9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej: fundacja@talithakum.com.pl.